Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020

Thứ bảy, 18/09/2021, 14:54 GMT+7

Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tư pháp về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại có phạm vi điều chỉnh như sau:

- Về đào tạo, bồi dưỡng nghề Thừa phát lại; bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm;

- Tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại;

- Trang phục Thừa phát lại;

- Đăng ký vi bằng và cơ sở dữ liệu về vi bằng;

- Kiểm tra tổ chức và hoạt động Thừa phát lại;

- Chế độ báo cáo, sổ sách, biểu mẫu trong tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

Xem chi tiết tại Thông tư số 05/2020/TT-BTP (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2020).

Bạn cần tư vấn?

Luật pháp là vấn đề phức tạp. Nó có thể gây ra cho bạn một vấn đề lớn nếu bạn bỏ qua nó. Hãy để chúng tôi giúp bạn!