Quy trình lập vi bằng ghi nhận thông tin trên facebook, website, Email...